( کلیپ انگیزشی ) با پتانسیل ماورایی به سمت هدفت برو! انگیره به توان تو

کلیپ انگیزشی!(انگیزه به توان تو)

فقط شروع کن!

از مرگ نترس و مسئولیت زندگیت رو بساز! با تماشای تلویزیون یا وب گردی بی هدف به جایی می رسی؟ نه نه نه نه و بی نهایت نه!

این تنها تویی که برای زندگی خودت تصمیم می گیری تصمیم با خودته باور کن باور کن کسی غیر از خودت برای خودت تصمیم نمی گیری! حتی خدای بزرگ! باور کن باور کن!