( کلیپ انگیزشی ) رویا های خودتو باور داشته باش! انگیزه به توان تو

کلیپ انگیزشی!(انگیزه به توان تو)

فقط شروع کن!

رویا های خودت رو باور داشته باش حتی اگه تمام دنیا بهت بگن مزخرفه!

بهت بگن تو به دیونه ای، همین و بس!

اره تو یه دیونه باش!دیونه هدفت! دیونه ی خواسته خودت! باور کن تو یه دیونه ای و برای رویا های خودت مثل یه دیونه،دیونه وار بجنگ!!!

فقط همین