( کلیپ انگیزشی ) غرق شدگی در موبایل! انگیزه به توان تو

کلیپ انگیزشی!(انگیزه به توان تو)

فقط شروع کن!

می دونستی خیلی از ما ها غرق شده ایم؟

می دونستی خیلی از ما ها داریم صندوق طلا خودمون (زمان) رو دور می ریزیم؟

می دونستی خیلی از ما ها برده موبایل شدیم؟

من شما رو به دیدن این کلیپ مفهومی دعوت می کنم.